Obecní úřad, Zastupitelstvo Obec Územní plán Odvoz komunálního odpadu Poplatek za psa VÝSTAVA MODELŮ AUTÍČEK ZŠ a MŠ Rokytno Jízdní řády autobusů Sbor dobrovolných hasičů Rokytno HC Rokytno Knihovna Tělocvična , hřiště SLUŽBY + lékaři Podnikatelé a firmy v obci Hospoda Bohumileč Životní situace Dálnice D 35 Svazek obcí Loučná

Kanalizace


Tlakovou kanalizaci v obci Rokytno provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec má své stránky www.sorch.cz

Hlášení poruch

Stočné 2018

Hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec

Vyúčtování stočného , smlouvy

Kontakty


OBEC ROKYTNO
Rokytno 21
533 04 ROKYTNO
Tel.:  466989128            Email:urad@rokytno.eu Datová schránka: 94xa5a6 Web:  www.rokytno.euVíce...


 RSS

Nabízíme vám RSS kanály 

 více

Členění odpovědností ve výboru Sboru dobrovolných hasičů

Na základě zákona č. 83/90 ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů v návaznosti na Stanovy SH ČMS ve znění přijatém I. řádným sjezdem navrhujeme SDH tuto dělbu práce ve výboru SDH.

Vycházíme z kolektivního rozhodování orgánů SDH, ale i osobní odpovědnosti každého člena a především funkcionáře, za plnění svěřených úkolů.

Má-li výbor SDH dobře organizovat a řídit práci, musí provést správnou dělbu práce mezi jednotlivými členy výboru a vymezit odpovědnost za plnění úkolů.

Výroční valná hromada stanoví počet členů výboru SDH s přihlédnutím k počtu členů SDH, proto ve výborech s menším počtem členů je možno některé funkce sloučit.

Pro jednotlivé funkce je třeba vybírat členy do výboru podle znalostí jednotlivých úseků činnosti a i při slučování funkcí přihlížet k tomu, které funkce je člen výboru schopen.


Starosta SDH

Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi. Podepisuje písemnosti SDH.

 • rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru
 • připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí
 • vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru
 • odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů
 • správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi
 • o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru
 • v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří
 • zodpovídá za informovanost členské základny SDH

Náměstek starosty

 • pomáhá starostovi SDH zejména při vypracování plánu práce pro jednání výboru SDH, valnou hromadu, za jejich řádnou přípravu a řízení
 • při působení na mládež, její výchově a jejímu získávání pro aktivní činnost v SDH
 • při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany
 • zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří

Jednatel

 • přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol
 • o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu
 • podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH
 • provádí zápisy ze schůzí
 • odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH

Velitel - je jmenovaný Obecním úřadem

Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.

 • řídí činnost jednotky požární ochrany v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany
 • organizuje odbornou přípravu členů podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku
 • vede dokumentaci o odborné přípravě členů, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem
 • kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových
 • zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří
 • zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS Liberec, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Zástupce velitele

 • spolupodílí se po splnění odborné způsobilosti na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH
 • spolupodílí se s velitelem jednotky při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje
 • podílí se na přípravě a zabezpečení dvou taktických cvičení jednotky nebo družstva
 • v době nepřítomnosti velitele jednotky jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří

Strojník

 • zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení
 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje
 • vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot
 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů - strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru
 • zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS Liberec včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Referent materiálně technický

 • dbá na správné používání a uložení věcných prostředků požární ochrany
 • vede jejich evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkušování podle platných předpisů
 • vede evidenci učebních pomůcek a jejich zapůjčování
 • předkládá spolu s velitelem jednotky Obecnímu úřadu požadavky na odepsání nebo nakoupení potřebné výstroje a výzbroje

Referent mládeže

Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu

 • řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže
 • provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu
 • organizuje a řídí jeho činnost
 • tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru
 • zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomoci ostatních členů výboru
 • úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží
 • snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů

Referentka žen

 • napomáhá výboru sboru při získávání nových žen a členů do sboru
 • organizuje pro členky sboru různorodou činnost
 • spolupodílí se při výchově dětí a mládeže k požární bezpečnosti
 • napomáhá výboru při rozvíjení kulturní a společenské činnosti

Kronikář

 • zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH, a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky
 • do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru
 • kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.
 • spolupracuje s muzeem hasičské techniky v Chrastavě

Hospodář

 • odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví
 • vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH
 • finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH
 • provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH
 • veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám

Vzdělavatel - organizační referent

Je ve stálém styku se starostou a jeho náměstky a podle usnesení organizuje přípravu valných hromad SDH.

 • pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů a jejich rodin, popřípadě i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá o udržování tradic sboru
 • dobrovolnou prací členů SDH přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí
 • propaguje odběr Hasičských novin

Kontrolní a revizní rada

Kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň 30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.

 • rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze výroční valné hromadě sboru
 • zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů
 • dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti
 • nahlíží do všech písemností orgánu sboru
 • dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru
 • musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru
 • 1x ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků

Revizor účtu

Ve sboru s počtem méně než 30 členů je možno místo KRR volit revizora účtu, jeho působnost se omezuje pouze na záležitosti hospodaření. Ostatní kontrolní činnost vykonává výbor sboru nebo starosta.


Preventista a referent ochrany obyvatelstva SDH :

Na úseku prevence :

Zaměřuje svou činnost na preventivně výchovnou činnost kde provádí :

 • zvyšuje svou odbornou kvalifikaci a získává odbornost Preventista III nebo Preventista II, případně Preventista I
 • sleduje právní předpisy na úseku požární ochrany a zúčastňuje se odborné přípravy organizované odbornou radou prevence OSH nebo KSH
 • získané zkušenosti uplatňuje v praxi
 • v obci popularizuje požární ochranu v místních sdělovacích prostředcích ( místní rozhlas, kabelová televize, místní tisk)
 • provádí přednášky pro školní mládež či předškolní mládež
 • spolupracuje s referentem mládeže a mladé hasiče seznamuje se základy požární prevence
 • působí v obci jako konzultant v otázkách požární bezpečnosti pro ostatní občany - poskytuje pomoc při ochraně majetku před požáry
 • může pomáhat při získání odbornosti Preventista I ( odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany) podnikatelům v obci v zabezpečování plnění zákonných povinností; tuto činnost lze provádět i za úplatu
 • spolupracuje s obecním úřadem při plnění úkolů obce uložených obci právními předpisy na úseku požární ochrany
 • pomáhá tvořit obecně závazné vyhlášky obce, které je obec oprávněna vydávat na úseku požární ochrany
 • může plnit pro obec funkci preventisty požární ochrany ( viz vyhláška o požární prevenci)
 • může pro obec provádět kontrolu zdrojů požární vody, ohlašoven požárů apod.
 • odpovídá výboru SDH za plnění úkolů na úseku požární prevence

Na úseku ochrany obyvatelstva :

 • pomáhá plnit obecnímu úřadu úkoly obce dané právními předpisy
 • spolupracuje na tvorbě havarijního či krizového plánu obce - pokud se jedná o „ určenou obec „
 • na základě analýzy možností ohrožení v obci pomáhá při zřizování Zařízení civilní ochrany, pomáhá se zabezpečením personálu pro toto zařízení a případně provádí i jeho odbornou přípravu
 • může spolupracovat s obecním úřadem při kontrole krytů civilní ochrany
 • spolupracuje s obecním úřadem při organizaci systému varování obyvatelstva
 • spolupracuje s obecním úřadem i při provádění osvěty mezi ostatními obyvateli
 • na požádání případně pomáhá pedagogům při přípravě na vyučovací hodiny týkající ochrany obyvatelstva - zejména při potřebách praktických ukázek
 • může při určení starostou obce být členem bezpečnostní rady obce či krizového štábuMapová aplikace


V mapách geosense  naleznete mapy naší obce:

 • katastrální
 • historické
 • budovy - čp.
 • územní plán
 • inženýrské sítě

Kalendář akcí v roce 2018


 

 6.10. 2018   Pardubická liga

FotogalerieCelá fotogalerie

Předpověď počasí


in-pocasi


© copyright 2011 obec Rokytno. Všechna práva vyhrazena. Stránky vytvořil SecurityNet.cz s.r.o. | Webhosting Hukot.cz