Obecní úřad, Zastupitelstvo Obec Územní plán Odvoz komunálního odpadu Poplatek za psa VÝSTAVA MODELŮ AUTÍČEK ZŠ a MŠ Rokytno Jízdní řády autobusů Sbor dobrovolných hasičů Rokytno HC Rokytno Knihovna Tělocvična , hřiště SLUŽBY + lékaři Podnikatelé a firmy v obci Hospoda Bohumileč Životní situace Dálnice D 35 Svazek obcí Loučná

Kanalizace


Tlakovou kanalizaci v obci Rokytno provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec má své stránky www.sorch.cz

Hlášení poruch

Stočné 2017

Hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec

Vyúčtování stočného , smlouvy

Stočné 2016

Kontakty


OBEC ROKYTNO
Rokytno 21
533 04 ROKYTNO
Tel.:  466989128            Email:urad@rokytno.eu Datová schránka: 94xa5a6 Web:  www.rokytno.euVíce...


 RSS

Nabízíme vám RSS kanály 

 více

Členění odpovědností ve výboru Sboru dobrovolných hasičů

Na základě zákona č. 83/90 ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů v návaznosti na Stanovy SH ČMS ve znění přijatém I. řádným sjezdem navrhujeme SDH tuto dělbu práce ve výboru SDH.

Vycházíme z kolektivního rozhodování orgánů SDH, ale i osobní odpovědnosti každého člena a především funkcionáře, za plnění svěřených úkolů.

Má-li výbor SDH dobře organizovat a řídit práci, musí provést správnou dělbu práce mezi jednotlivými členy výboru a vymezit odpovědnost za plnění úkolů.

Výroční valná hromada stanoví počet členů výboru SDH s přihlédnutím k počtu členů SDH, proto ve výborech s menším počtem členů je možno některé funkce sloučit.

Pro jednotlivé funkce je třeba vybírat členy do výboru podle znalostí jednotlivých úseků činnosti a i při slučování funkcí přihlížet k tomu, které funkce je člen výboru schopen.


Starosta SDH

Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi. Podepisuje písemnosti SDH.

 • rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru
 • připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí
 • vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru
 • odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů
 • správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi
 • o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru
 • v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří
 • zodpovídá za informovanost členské základny SDH

Náměstek starosty

 • pomáhá starostovi SDH zejména při vypracování plánu práce pro jednání výboru SDH, valnou hromadu, za jejich řádnou přípravu a řízení
 • při působení na mládež, její výchově a jejímu získávání pro aktivní činnost v SDH
 • při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany
 • zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří

Jednatel

 • přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol
 • o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu
 • podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH
 • provádí zápisy ze schůzí
 • odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH

Velitel - je jmenovaný Obecním úřadem

Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.

 • řídí činnost jednotky požární ochrany v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany
 • organizuje odbornou přípravu členů podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku
 • vede dokumentaci o odborné přípravě členů, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem
 • kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových
 • zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří
 • zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS Liberec, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Zástupce velitele

 • spolupodílí se po splnění odborné způsobilosti na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH
 • spolupodílí se s velitelem jednotky při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje
 • podílí se na přípravě a zabezpečení dvou taktických cvičení jednotky nebo družstva
 • v době nepřítomnosti velitele jednotky jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří

Strojník

 • zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení
 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje
 • vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot
 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů - strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru
 • zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS Liberec včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Referent materiálně technický

 • dbá na správné používání a uložení věcných prostředků požární ochrany
 • vede jejich evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkušování podle platných předpisů
 • vede evidenci učebních pomůcek a jejich zapůjčování
 • předkládá spolu s velitelem jednotky Obecnímu úřadu požadavky na odepsání nebo nakoupení potřebné výstroje a výzbroje

Referent mládeže

Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu

 • řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže
 • provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu
 • organizuje a řídí jeho činnost
 • tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru
 • zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomoci ostatních členů výboru
 • úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží
 • snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů

Referentka žen

 • napomáhá výboru sboru při získávání nových žen a členů do sboru
 • organizuje pro členky sboru různorodou činnost
 • spolupodílí se při výchově dětí a mládeže k požární bezpečnosti
 • napomáhá výboru při rozvíjení kulturní a společenské činnosti

Kronikář

 • zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH, a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky
 • do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru
 • kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.
 • spolupracuje s muzeem hasičské techniky v Chrastavě

Hospodář

 • odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví
 • vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH
 • finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH
 • provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH
 • veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám

Vzdělavatel - organizační referent

Je ve stálém styku se starostou a jeho náměstky a podle usnesení organizuje přípravu valných hromad SDH.

 • pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů a jejich rodin, popřípadě i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá o udržování tradic sboru
 • dobrovolnou prací členů SDH přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí
 • propaguje odběr Hasičských novin

Kontrolní a revizní rada

Kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň 30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.

 • rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze výroční valné hromadě sboru
 • zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů
 • dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti
 • nahlíží do všech písemností orgánu sboru
 • dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru
 • musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru
 • 1x ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků

Revizor účtu

Ve sboru s počtem méně než 30 členů je možno místo KRR volit revizora účtu, jeho působnost se omezuje pouze na záležitosti hospodaření. Ostatní kontrolní činnost vykonává výbor sboru nebo starosta.


Preventista a referent ochrany obyvatelstva SDH :

Na úseku prevence :

Zaměřuje svou činnost na preventivně výchovnou činnost kde provádí :

 • zvyšuje svou odbornou kvalifikaci a získává odbornost Preventista III nebo Preventista II, případně Preventista I
 • sleduje právní předpisy na úseku požární ochrany a zúčastňuje se odborné přípravy organizované odbornou radou prevence OSH nebo KSH
 • získané zkušenosti uplatňuje v praxi
 • v obci popularizuje požární ochranu v místních sdělovacích prostředcích ( místní rozhlas, kabelová televize, místní tisk)
 • provádí přednášky pro školní mládež či předškolní mládež
 • spolupracuje s referentem mládeže a mladé hasiče seznamuje se základy požární prevence
 • působí v obci jako konzultant v otázkách požární bezpečnosti pro ostatní občany - poskytuje pomoc při ochraně majetku před požáry
 • může pomáhat při získání odbornosti Preventista I ( odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany) podnikatelům v obci v zabezpečování plnění zákonných povinností; tuto činnost lze provádět i za úplatu
 • spolupracuje s obecním úřadem při plnění úkolů obce uložených obci právními předpisy na úseku požární ochrany
 • pomáhá tvořit obecně závazné vyhlášky obce, které je obec oprávněna vydávat na úseku požární ochrany
 • může plnit pro obec funkci preventisty požární ochrany ( viz vyhláška o požární prevenci)
 • může pro obec provádět kontrolu zdrojů požární vody, ohlašoven požárů apod.
 • odpovídá výboru SDH za plnění úkolů na úseku požární prevence

Na úseku ochrany obyvatelstva :

 • pomáhá plnit obecnímu úřadu úkoly obce dané právními předpisy
 • spolupracuje na tvorbě havarijního či krizového plánu obce - pokud se jedná o „ určenou obec „
 • na základě analýzy možností ohrožení v obci pomáhá při zřizování Zařízení civilní ochrany, pomáhá se zabezpečením personálu pro toto zařízení a případně provádí i jeho odbornou přípravu
 • může spolupracovat s obecním úřadem při kontrole krytů civilní ochrany
 • spolupracuje s obecním úřadem při organizaci systému varování obyvatelstva
 • spolupracuje s obecním úřadem i při provádění osvěty mezi ostatními obyvateli
 • na požádání případně pomáhá pedagogům při přípravě na vyučovací hodiny týkající ochrany obyvatelstva - zejména při potřebách praktických ukázek
 • může při určení starostou obce být členem bezpečnostní rady obce či krizového štábuMapová aplikace


V mapách geosense  naleznete mapy naší obce:

 • katastrální
 • historické
 • budovy - čp.
 • územní plán
 • inženýrské sítě

Kalendář akcí v roce 2018


19. 1. 2018   Obecní  ples

23. 2. 2018   Hasičský ples

10. 3. 2018   Maškarní ples

11. 3. 2018   Dětský maškarní ples

24. 3. 2018   Velikonoční tvoření

14. 4. 2018   Rokytenská míle

30. 4. 2018   Čarodějnice

23. 6. 2018   Z pohádky do pohádky

23. 6. 2018   Turnaj v nohejbalu 

30. 6. 2018   Turnaj v malé kopané

 6.10. 2018   Pardubická liga

FotogalerieCelá fotogalerie

Předpověď počasí


in-pocasi


© copyright 2011 obec Rokytno. Všechna práva vyhrazena. Stránky vytvořil SecurityNet.cz s.r.o. | Webhosting Hukot.cz