Obecní úřad, Zastupitelstvo Obec Koronavirus Územní plán Pozemkové úpravy Rokytno Odvoz komunálního odpadu Poplatek za psa Lesní park VÝSTAVA MODELŮ AUTÍČEK V ROKYTNĚ ZŠ a MŠ Rokytno Jízdní řády autobusů Sbor dobrovolných hasičů Rokytno HC Rokytno Knihovna Tělocvična , hřiště SLUŽBY V OBCI + lékaři Podnikatelé a firmy v obci Životní situace Dálnice D35 a přivaděč Svazek obcí Loučná

Kanalizace


Tlakovou kanalizaci v obci Rokytno provozuje Svazek obcí Rokytno-Chvojenec má své stránky www.sorch.cz

Hlášení poruch

Stočné

Hospodaření Svazku obcí Rokytno-Chvojenec

Dokumentace ke kanalizaci

Kontakty


OBEC ROKYTNO
Rokytno 21
533 04 ROKYTNO
Tel.:  466989128            Email:urad@rokytno.eu Datová schránka: 94xa5a6 Web:  www.rokytno.euVíce...


   PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY


 RSS 

Nabízíme vám RSS kanály 

 více

POPLATKY ZA ODPAD - Změny v systému odpadového hospodářství

HARMONOGRAM SVOZU POPELNIC V ROCE 2017

MĚSÍC 2 X ZA MĚSÍC VÝVOZ     DEN 1 X ZA MĚSÍC VÝVOZ     DEN
LEDEN 2  16  30  
ÚNOR 13  27  
BŘEZEN 13  27 27
DUBEN 10  24 24
KVĚTEN 8  22 22
ČERVEN 5  19 19
ČERVENEC 3  17  31 17
SRPEN 14  28 14
ZÁŘÍ 11  25 11
ŘÍJEN 9  23 9
LISTOPAD 6  20 6
PROSINEC 4  18 4

                                  CENÍK

objem nádoby

frekvence svozu

cena

120 l

1 x za měsíc

800 Kč   

120 l

2 x za měsíc

1 500 Kč   

240 l

2 x za měsíc

2 400 Kč   

120 l  2 KUSY

2 x za měsíc 

2 800 Kč   

PYTEL  120 l

na 1 vývoz

70 Kč   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

v červnu letošního roku schválilo téměř jednohlasně obecní zastupitelstvo zásadní změny v systému plateb za komunální odpad. Učinilo tak i proto, že se pomalu blíží zákaz skládkování směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) a cena za jeho svoz z našich obcí půjde nahoru. Navíc stávajícísystém platby tzv. “na osobu“, měl řadu (občas těžko prokazatelných) výjimek.      

Tento benevolentní systém časem vedl  k nekontrolovatelnému nárůstu množství SKO, nerozlišoval třídící a netřídící občany a nebyl  v tomto směru nijak motivační. Také velmi finančně znevýhodňoval vícečlenné domácnosti oproti jednočlenným, opět bez možnosti alternativ.   V novém systému jednotlivédomácnosti zaplatí a dostanou známku pouze za množství skutečně vyprodukovaného a odvezeného odpadu.

Maximum pro snížení netříděného SKO

Naše obec učinila vše pro Vaše maximální pohodlív oblasti vytřídění jednotlivých složek domovního a komunálního odpadu. Podařilo se nám tak zvýšit počet sběrných hnízd i samotných kontejnerů  na separovaný odpad( plasty, papír, sklo bílé, sklo barevné)  -nyní tak máme 5 míst v Rokytně, 2 místa v Bohumilči a po jednom v Zástavě a Drahoši. Začalo se 2x ročně se sběrem velkoobjemového odpadu (koberce, nábytek, apod.). Dále je možno likvidovat textil, obuv a hračky  na jednom místě v  Rokytně a Bohumilči, veškeré  elektro a drobné železo lze dávat do Rokytna  za úřad, nebezpečný odpad a železo je sváženo   2x ročně, velkoobjemný odpad a železo lze vozit i do Dražkovic na skládku v průběhu celého roku. Máme sběrné místo na biologicky rozložitelný komunální odpad, v areálu bývalého zemědělského družstva, kam lze vozit zeleň a větve každou sobotu.Teprve to, co zbude se dávádo popelnic na komunální odpad, na který je třeba si odvoz popelnic objednat.

Jak konkrétněpostupovat v novém systému

Po výše uvedených krocích ze strany obce, tak logicky přichází na řadu dokončení změn v systému plateb za komunální odpad. Jak to tedy bude fungovat pro Vás, občany našich obcí?

 1) Je nutné, aby majitel nemovitosti, nebo SVJ v bytových domech, vyplnila také podal nejpozději do (středy) 16.11.2016 na obecní úřad za každou svoji nemovitost (dům, chatu, byt) registrační formulář, který je součástí těchto Rokytenských novin (případně si jej lze stáhnout a vytisknout z webových stránek obce nebo vyzvednout vytištěný na obecním úřadě).

 V této „Závazné objednávce odpadových služeb“ vlastník nemovitosti (či jeden ze spoluvlastníků) uvede údaje o sobě včetně kontaktu, údaje  o nemovitosti a počtu zde bydlících osob. Dále zaškrtne jednu z možných nabídek na frekvenci vývozu a velikosti nádoby nebo jejich kombinace (viz níže).

2) Platbu bude možné uskutečnit buď přímo  na Obecním úřadě, nebo na účet obce číslo účtu      43-3686410277/0100 (variabilní symbol číslo domu) a to od 1.1.2017 aždo 28.2.2017 (do té doby bude vyváženo podle současného systému).

3)  Známky na popelnice lze vyzvednout po zaplacení na Obecním úřaděv Rokytně od 1.1.2017     do 28.2.2017, nebo domluvit telefonicky nebo emailem jiné předáníznámky. Do 28.2.2017 budou SMP-odpady Pardubice vyvážet popelnice bez známek.

 4) Pokud někdo zjistí, že mu velikost popelnice či frekvence svozu nevyhovuje, bude možné si ji navýšit a to od druhého pololetí roku 2017   na následující půlrok (do konce roku 2017). Případně půjde zakoupit  jednorázový pytel na odvoz odpadu.

5) Pokud si někdo službu neobjednáve stanoveném termínu, přikoupípro něho Obecní úřad jednu známku za 1500 Kč do zásoby a občan, který přijde  s objednávkou svozu odpadu až po termínu, již nebude mít jinou možnost výběru na rok 2017 než 120 l popelnici s dvoutýdenním vývozem.

6) Od počátku platnosti nové obecně závazné vyhlášky se všechny nádoby na komunální odpad stávají majetkem vlastníků nemovitostí, kteří je již dnes užívají. Zároveň už obec nebude žádné další popelnice pořizovat. Ve všech nově vzniklých svozových místech Obce Rokytno si vlastníci nemovitostí zajistí sběrné nádoby na komunálníodpad na své vlastní náklady. Tyto nádoby pak zůstávají jejich majetkem.

Ceny za svoz SKO a jejich možné kombinace

Jak jistě víte, letos u nás máme systém plateb  za SKO tzv. „na osobu“a poplatek je stanoven ve výši 550 Kč. To znamená, že jednočlenná domácnost zaplatí ročně 550 Kč, dvoučlenná  1100 Kč, tříčlenná 1650 Kč, čtyřčlenná 2200 Kč, pětičlenná pak 2750 Kč za rok, atd.

Jak je z tabulky v přiložené „Závazné objednávce odpadových služeb" patrné, může si vlastník       pro svoji nemovitost objednat za 800 Kč/rok standardní 120 litrovou popelnici s vývozem jednou za 4 týdny (množstvím odpadu odpovídající a doporučené pro jedno a dvou členné domácnosti). Nebo tuto velikost popelnice s dvoutýdenní frekvencí vývozů za 1500 Kč/rok (odpovídající a doporučené pro tří, čtyř či pětičlenné domácnosti). Pokud je domácnost pěti a vícečlenná nebo i menší,ale neochotná třídit a ochotná si za tento luxus připlatit, může si  za 2800 Kč/rok pořídit známky na dvě popelnice o objemu 120 l. Protože se v obci nachází i popelnice o dvojnásobném objemu, tedy 240 litrů, existuje taxa ve výši 2400 Kč/rok i  pro jejich pouze dvoutýdenní vývoz.

Tento systém tedy nikoho neomezuje a nelimituje v míře produkovaného odpadu, pokud je zde ochota si za něj připlatit, zároveň však dává možnosti kombinovat jednotlivé varianty plateb. Pokud  by například některým vícečlenným domácnostem nestačila jedna 120 l popelnice s dvoutýdenním vývozem a vědí, že se jim prostě občas sejde větš ímnožství odpadu, mohou si přiobjednat a připlatit další120 l popelnici,ale se svozem jen 1x za měsíc. Naopak jednočlenné domácnosti, které na rozdíl  od minulého systému na tomto mírně prodělávají, mohou využít  domluvy dvou samostatně žijících osob (např. penzistů) a společně odpad ukládat  do 1 společné popelnice, kterou si i napůl zaplatí a zdůrazní toto při podávání „Závazné objednávky služeb“ na Obecním úřadě v Rokytně. Taktéž je možná dohoda např. samostatně žijícího občana   s dvoučlennou domácností a to už se jim oproti nynějšku ve třech vyplatí i dvoutýdennísvoz, atd. Vždy je ale nutné při podávání„Závazné objednávky odpadových služeb“, aby byli přítomni zástupci obou nemovitostí a zdůraznili o jakou kombinaci osob či majitelů nemovitostí jde!

Až se nový systém usadí

Víme, že přechod na nový systém plateb za komunálníodpad provázely určité pochybnosti. Věříme však, že se tento systém osvědč ía že například za rok, až si tento systém tzv. sedne, jej můžeme vyhodnotit a případně vylepšit či změnit. Věříme, že občasnou obavu ze vzniku černých skládek zažene jednak uvědomělost a láska k přírodě Vás, obyvatel našich obcí, kteř ísi přece nebudou dělat za humny svinčík, ale také kontrolní činnost nás zastupitelů či Městské policie Sezemice, která zde vykonává nepravidelné projížďky a pochůzky.

 Obavu ze zavánějících popelnic při čtyřtýdenním vývozu, může zahnat jednak důsledné třídění rostlinného biologického odpadu, případně ukládáním do neprodyšných sáčků, které je možno zakoupit na obecním úřadě.

Dotazy a diskuse

  Proto  pokud  budete mít nějaké nejasnosti, obracejte se prosím buď na obecní úřad, starostku, místostarostu nebo zastupitele obce.  V případě většího zájmu jsme připraveni svolat i veřejnou schůzi k tomuto tématu.  Věříme,  že tímto vším jsme Vám umožnili nejen třídit komunální odpad, ale také nezatěžovat s ním svoje černé popelnice, svoje peněženky i obecní rozpočet.
Na základě rozhodnutí OZ napsali 

   Jiří Malík a Václav Blažek, zastupitelé obce Rokytno

Formulář Závazná objednávka popelnic

 

© copyright 2011 obec Rokytno. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti

Stránky vytvořil SecurityNet.cz s.r.o. | Webhosting Hukot.cz